Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

053 / 4186 211
053 / 4186 200

O nemocnici

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Krompachy spol. s r.o.

Tento projekt bol spolufinancovaný z Európskych investičných a štrukturálnych fondov – Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Kód výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-25
Kód projektu v ITMS2014+: 302021Q252
Trvanie projektu: 09/2018 – 02/2022
Celkové oprávnené výdavky: 3 214 028,34 €


Cieľom projektu bola modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia a zvýšenie kvality a efektívnosti zdravotnej starostlivosti.

Realizáciou infraštruktúrnych investícií do stavebných objektov a prístrojového vybavenia dosiahla Nemocnica AGEL Krompachy zvýšenie komplexnosti, kvality, kapacity a efektívnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti čo vytvorí podmienky pre zlepšenie základných medicínskych indikátorov Doba hospitalizácie a Obložnosť akútnych lôžok

Ciele projektu boli dosiahnuté 3 hlavnými aktivitami:

Hlavná aktivita 1 Prístavba, stavebné úpravy a rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúcich stavebných objektov
Hlavná aktivita 2 Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia
Hlavná aktivita 3 Opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov

Projekt bol realizovaný na mieste realizácie projektu: Nemocnica AGEL Krompachy spol. s r.o., Banícka štvrť 1, 053 42 Krompachy.

Naplnenie cieľov bolo sledované merateľnými ukazovateľmi:

  • P0374 Počet renovovaných verejných budov
  • P0579 Počet zmodernizovaných akútnych všeobecných nemocníc
  • P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov
  • P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
  • P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

Zmluvy

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Počítačová tomografia

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Stoly, svetlá

Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia -zobrazovacia technika

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodnického oddelenia v Nemocnici Krompachy

Modernizácia pracovísk akútnej zdravotnej starostlivosti Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Nemocnici Krompachy spol. s r.o. - stavebný dozor